Privacybeleid

Algemene privacy verklaring .

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

So’s Chinese Medicine doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

So’s Chinese Medicine houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt volgende met zich mee:

De verwerking van de persoonsgegevens van de patiënten is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:
Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, geboortedatum , adres, telefoonnummer, e- mail, gezondheid’s dossier.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

So’s Chinese Medicine bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  •  Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen,zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan daarvoor contact opnemen via https://sochinesemedicine.com/contact/

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

So’s Chinese Medicine kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

%d bloggers vinden dit leuk:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close